Ochrana osobných údajov


Szallas.hu Zrt.

 

Posledna aktualizácia :01.09.2022 

 

Spoločnosť Szallas.hu Zrt. (sídlo: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9., e-mail: info@revngo.sk, tel.: +421 23 332 5665, registračné číslo spoločnosti: 05-10-000622, daňové číslo: 26721761-2-05) ako prevádzkovateľ (ďalej len "Prevádzkovateľ") uznáva obsah týchto zásad ochrany osobných údajov za záväzný. Správca prevádzkuje túto webovú stránku s ubytovacími službami (ďalej len "Webová stránka") a súvisiace webové stránky s ubytovacími službami správcu údajov. Účelom tohto oznámenia je poskytnúť používateľom webovej stránky (ďalej len "Dotknuté osoby") informácie o spracúvaní údajov, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ, o zásadách ochrany a spracúvania údajov a o politike Prevádzkovateľa v oblasti ochrany a spracúvania údajov.

 

 I.                Predmet vyhlásenia 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby každé spracovanie údajov súvisiacich s jeho činnosťou bolo v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto vyhlásení a v platných právnych predpisoch. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a používateľov a považuje za mimoriadne dôležité rešpektovať práva používateľov na informačné sebaurčenie. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dôverne a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov.

 

II.          Definície 

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami

 

„obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti

 

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu

 

„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa

 

spracúvanie”: je vykonávanie technických úloh súvisiacich so spracovateľskými operáciami, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ, bez ohľadu na metódu a prostriedky použité na vykonanie operácií a miesto použitia, za predpokladu, že technická úloha sa vykonáva na údajoch;

 

„tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov

 

„súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka

„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim

 

dotknutá osoba“ je fyzická osoba, ktorá je alebo môže byť identifikovaná na základe akýchkoľvek informácií;

 

prenos“ je sprístupnenie údajov určenej tretej strane;

 

„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.


„profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s  osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

 

Toto vyhlásenie a pojmy v ňom použité sú v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi

·        Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti; 

·        Zákon XLVII z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;

·        Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách; 

·        Zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií. (ďalej len „Infotv.“);

·        Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”);

·        Zákon V z roku 2013 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Ptk.”);

·        Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach komerčných reklamných činností (ďalej len „Grt.”);

·        Zákon XLVII z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;

·        odporúčania Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií.

  

III.          Zásady spracúvania údajov

Prevádzkovateľ:

·        spracováva osobné údaje zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe ("zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť”);

·        získava osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu”);

·        osobné údaje, ktoré spracováva, sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov”);

·        spracovávané osobné údaje sú presné a aktualizované („správnosť”);

·        uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania”);

·        spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý, zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov („integrita a dôvernosť”).


 

IV.          Podrobnosti o spracovaní

Prevádzkovateľ vykonáva v súvislosti s webovou stránkou nasledujúce spracúvanie:

 

Rozsah spracovania údajov

Spracúvané osobné údaje

Právny základ

Účel spracúvania

Doba uchovávania

 

1. Spracúvanie údajov súvisiace so zasielaním informačného bulletinu

E-mailová adresa

Priezvisko  

Krstné meno

Dátum narodenia (nepovinné)

Dátum(y) registrácie

Zdroj registrácie 


Aktivita pri zasielaní noviniek (skutočnosť a čas otvorenia, skutočnosť a počet kliknutí na odkazy)

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Informovať dotknuté osoby o najnovších ponukách vybraných podľa záujmov dotknutých osôb. Základom toho je aktivita používateľa pri prezeraní stránok a zasielaných noviniek.

Ďalšie informácie nájdete v časti V.

Do doby, kým sa dotknutá osoba neodhlási z odberu. 

Viac informácií o uchovávaní osobných údajov nájdete v časti V.


2. Registrácia na webovej stránke a v mobilnej aplikácii (vytvorenie účtu/profilu)

E-mailová adresa  

Heslo  

Priezvisko  

Krstné meno

Dátum registrácie

Telefónne číslo (nepovinné)

Dátum narodenia (nepovinné)

Adresa (nepovinné)

 • Krajina
 • PSČ, obec
 • Ulica, číslo domu

 

Jedinečný identifikačný kód účtu 

Údaje o obľúbenom ubytovaní, dátum označenia, vymazanie

Rezervácie vykonané po vstupe do účtu (aktívne, uskutočnené a zrušené) 

Ďalšie údaje pre mobilnú aplikáciu: mena, zvolený jazyk

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Uľahčenie poskytovania služby; 

uľahčiť budúce rezervácie; 

výber a agregácia obľúbených ubytovacích zariadení;

ukladanie údajov o predchádzajúcich rezerváciách a nákupoch na účte;  

zobraziť špeciálne ponuky dostupné registrovaným používateľom.

Do zrušenia registrácie. 

Ak dotknutá osoba nepotvrdí registráciu prostredníctvom odkazu v zaslanej e-mailovej správe (double opt-in), prevádzkovateľ zašle dotknutej osobe dve ďalšie upozornenia e-mailom. Do 15 dní od odoslania druhého e-mailu sa údaje poskytnuté pri registrácii vymažú, ak do tej doby nedôjde k ich potvrdeniu.

 

3. Účasť vo vernostnom programe

Dátum vzniku členstva 

ID/číslo člena

Stav členstva (aktívne, zrušené)


 

Podrobnosti o bodových transakciách (množstvo bodov, typ bodovej transakcie, miesto a čas, množstvo bodov, ktorým vypršala platnosť)

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Prostredníctvom vernostného programu má Prevádzkovateľ v úmysle poskytovať vernostné body a iné výhody používateľom zaregistrovaným v programe. Účelom spracovania údajov je uzatvorenie a plnenie tejto zmluvy a s tým súvisiaca komunikácia.

Tak dlho, kým sú nároky vyplývajúce z príslušnej zmluvy vymáhateľné (všeobecná premlčacia lehota: 5 rokov).


4. Prepojenie s kontom Facebook / Google / Apple

Účet/profil, ak je registrovaný, prenesený z Facebooku: 

Priezvisko  

Krstné meno 

E-mailová adresa

ID profilu

Na vašom konte sa zobrazí aj profilová fotografia na Facebooku 


 

Pre bulletin:

E-mailová adresa  

Priezvisko  

Krstné meno

súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

V záujme urýchlenia registrácie a prihlásenia sa na odber noviniek môže dotknutá osoba na splnenie nevyhnutných povinností týkajúcich sa poskytovania údajov použiť aj svoje vlastné konto na Facebooku / Google / Apple.

Podľa obdobia určeného v spracovaní údajov registrácie alebo newslettera.

 

5. Spracovanie údajov týkajúcich sa nákupov:


 

Vytvorené a platné (aktívne) rezervácie

Účtovné údaje:

Názov

Jedinečný identifikačný kód používateľa (user ID)

Prevádzkovateľ môže na základe rozhodnutia svojich partnerov (spracovateľov údajov) pri rezervácii požadovať adresu, ktorá je v tomto prípade:

 • Krajina
 • PSČ, obec
 • Ulica, číslo domu

Spôsob a podrobnosti platby vrátane zaznamenania finančných transakcií a zostatku spojeného s používateľom v prípade platby online


 

Podrobnosti o rezervácii, jedinečný identifikátor, dátum rezervácie Údaje vytvorené počas spracovania rezervácie (žiadosti o rezerváciu, zmenu atď.)

Údaje týkajúce sa rezervovaného ubytovania v prípade rezervácie uskutočnenej prostredníctvom vernostného programu: Údaje o bodových transakciách (množstvo bodov použitých na nákup, typ bodovej transakcie, miesto a čas bodovej transakcie)

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Prevádzkovateľ prevádzkuje službu rezervácie ubytovania, v rámci ktorej si jednotlivec môže vybrať z ponuky ubytovania a služieb ponúkaných v rámci tejto služby a vykonať rezerváciu. Ak svoje údaje neposkytnete, Prevádzkovateľ vám nebude môcť poskytnúť službu súvisiacu s vašou rezerváciou. 


 

V prípade osobných údajov týkajúcich sa účtovných záznamov ("účtovné údaje") je povinné obdobie uchovávania:


 

- 8 rokov pre ubytovacie zariadenia v Maďarsku.

- 10 rokov pre ubytovacie zariadenia v Rumunsku.

- 5 rokov pre ubytovacie zariadenia v Poľsku.

- 10 rokov pre ubytovacie zariadenia na Slovensku.

- 10 rokov pre ubytovacie zariadenia v Česku

- rokov pre ubytovacie zariadenia v Chorvátsku.

 

Neúčtovné údaje:

E-mailová adresa  

Telefónne číslo

IP adresa

Ďalšie údaje poskytnuté používateľom,

V prípade žiadosti o cenovú ponuku: nepovinné informácie o preferenciách ubytovania

V prípade osobných údajov, ktoré nesúvisia s účtovným dokladom ("neúčtovné údaje"):

Pokiaľ sú nároky vyplývajúce z príslušnej zmluvy vymáhateľné (všeobecná premlčacia lehota: 5 rokov).


6. Spracovanie údajov súvisiacich s nákupom: 

Vytvorené, ale odvolané (zrušené) rezervácie 

Účtovné údaje:

Názov

Jedinečný identifikačný kód používateľa (user ID)

Prevádzkovateľ môže na základe rozhodnutia svojich partnerov (spracovateľov údajov) pri rezervácii požadovať adresu, ktorá je v tomto prípade:

 • Krajina
 • PSČ, obec
 • Ulica, číslo domu

Spôsob a podrobnosti platby vrátane zaznamenania finančných transakcií a zostatku spojeného s používateľom v prípade platby online


 

Podrobnosti o rezervácii, jedinečný identifikátor, dátum rezervácie, údaje vytvorené počas spracovania rezervácie (žiadosti o rezerváciu, zmenu atď.)

Údaje týkajúce sa rezervovaného ubytovania

V prípade rezervácie uskutočnenej prostredníctvom vernostného programu: Údaje o bodovej transakcii (množstvo bodov použitých na nákup, typ bodovej transakcie, miesto a čas bodovej transakcie)


 
 
 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Prevádzkovateľ prevádzkuje službu rezervácie ubytovania, v rámci ktorej si jednotlivec môže vybrať z ponuky ubytovania a služieb ponúkaných v rámci tejto služby a vykonať rezerváciu. Ak svoje údaje neposkytnete, Prevádzkovateľ vám nebude môcť poskytnúť službu súvisiacu s vašou rezerváciou. 


 

Ak je s rezerváciou spojená finančná transakcia, na ktorej sa prevádzkovateľ aktívne podieľa pri spracovaní rezervácie 

je v prípade osobných údajov týkajúcich sa účtovných záznamov ("účtovné údaje") povinná doba uchovávania:

-8 rokov pre ubytovacie zariadenia v Maďarsku.

- 10 rokov pre ubytovacie zariadenia v Rumunsku.

- 5 rokov pre ubytovacie zariadenia v Poľsku.

- 10 rokov pre ubytovacie zariadenia na Slovensku.

- 10 rokov pre ubytovacie zariadenia v Česku

- rokov pre ubytovacie zariadenia v Chorvátsku.


 

V prípade osobných údajov, ktoré nesúvisia s účtovným dokladom ("neúčtovné údaje"):

Pokiaľ sú nároky vyplývajúce z príslušnej zmluvy vymáhateľné (všeobecná premlčacia lehota: 5 rokov)


 

Ak s rezerváciou nie je spojená žiadna finančná transakcia: 3 roky.


Neúčtovné údaje:

E-mailová adresa  

Telefónne číslo

IP adresa

Ďalšie údaje poskytnuté používateľom,

V prípade žiadosti o cenovú ponuku: nepovinné informácie o preferenciách ubytovania


7. Spracovanie údajov súvisiacich s nákupom: 


 

Rezervácia nebola vykonaná

Účtovné údaje:

Názov

Jedinečný identifikačný kód používateľa (user ID)

Prevádzkovateľ môže na základe rozhodnutia svojich partnerov (spracovateľov údajov) pri rezervácii požadovať adresu, ktorá je v tomto prípade:

 • Krajina
 • PSČ, obec
 • Ulica, číslo domu

Spôsob a podrobnosti platby


 

Podrobnosti o rezervácii, jedinečný identifikátor, dátum rezervácie Údaje vytvorené počas spracovania rezervácie (žiadosti o rezerváciu, zmenu atď.)

Údaje týkajúce sa rezervovaného ubytovania

Neúčtovné údaje:

E-mailová adresa  

Telefónne číslo

IP adresa

Ďalšie údaje poskytnuté používateľom,

V prípade žiadosti o cenovú ponuku: nepovinné informácie o preferenciách ubytovania

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely prijatia opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Právny základ uchovávania: oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Žiadosť dotknutej osoby o rezerváciu v priebehu procesu zlyhala alebo dotknutá osoba kontaktovala Prevádzkovateľa so žiadosťou o cenovú ponuku, takže nevznikol žiadny zmluvný vzťah, avšak z dôvodu možných postupov ochrany spotrebiteľa je ich uchovanie v oprávnenom záujme Prevádzkovateľa.  

Doba uchovávania: 3 roky.

 

8. Spracovanie údajov v prípade zrušenia alebo ukončenia nákupu

Údaje spracúvané pri vypĺňaní rezervačného formulára

Meno 

E-mail

Telefónne číslo

Prevádzkovateľ môže na základe rozhodnutia svojich partnerov (spracovateľov údajov) pri rezervácii požadovať adresu, ktorá je v tomto prípade:

 • Krajina
 • PSČ, obec
 • Ulica, číslo domu

Oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Uchovávanie údajov poskytnutých počas prerušeného procesu nákupu s cieľom uľahčiť pokračovanie nákupu, pričom dotknutá osoba nemusí údaje opätovne zadávať.                                    

Údaje spracované prehliadačom používateľa budú uložené až do zatvorenia prehliadača (ukončenie relácie).

 

Okrem toho Prevádzkovateľ zasiela používateľovi osobitne správu s pripomienkou za každé zobrazené ubytovanie, ktoré zostalo v nákupnom košíku, a tieto údaje sa uchovávajú maximálne 7 dní.
9. Systémové správy

Údaje o osobe, ktorá používa služby webovej stránky:

Meno 

E-mail

Podrobnosti o rezervácii

Spracovanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknuté osoby o všetkých zmenách v prevádzke webovej stránky a o všetkých potvrdeniach o používaní služby.

V prípade povinnej komunikácie súvisiacej s registrovaným účtom alebo službou zasielania noviniek až do zrušenia registrácie.

V prípade rezervácie podľa lehoty na vymazanie uvedenej v bodoch týkajúcich sa nákupu.10. Zdieľanie fotografií v službe Instagram

Fotografia alebo video zdieľané dotknutou osobou

Súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Prevádzkovateľ požiada dotknutú osobu o súhlas s použitím fotografie, ktorú dotknutá osoba zhotovila a poskytla na marketingové účely. V prípade súhlasu bude správca spracúvať fotografie v súlade s príslušnými podmienkami používania.

Až do odvolania súhlasu.


 

11. Dotazovanie založené na formulároch Google

Prevádzkovateľ vykonáva prieskum verejnej mienky anonymne a nevyžaduje ani automaticky nezaznamenáva osobné údaje.      

-

Prieskumy verejnej mienky majú dôležitú marketingovú hodnotu, ale nevyžadujú identifikovateľné osoby alebo osobné údaje. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje respondentov, aby neposkytovali osobné údaje v poliach s voľným textom.

Ak Prevádzkovateľ nájde v odpovediach osobné údaje, okamžite a neodvolateľne ich vymaže. 12. Výherné súťaže

Osobné údaje uvedené v zásadách ochrany osobných údajov v rámci žrebovania o ceny.

súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Prevádzkovateľ na marketingové účely príležitostne vyhlasuje súťaže o ceny. Spracovanie údajov sa môže v jednotlivých súťažiach líšiť, preto sú informácie o spracovaní údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov pre každú súťaž.

Doba uchovávania údajov stanovená v Zásadách ochrany osobných údajov pre danú súťaž.


 

13. Zákaznícky servis

Rozsah údajov spracúvaných Prevádzkovateľom v rámci správy služieb zákazníkom je prispôsobený obsahu a spôsobu, akým ste podali žiadosť, a spracúvané údaje preto môžu byť:

- v prípade telefonických otázok hlasový záznam a údaje zaznamenané v systéme správy prípadov;

-v prípade e-mailovej žiadosti elektronická správa a údaje zaznamenané v systéme správy prípadov;

- meno, e-mail, telefónne číslo, ďalšie kontaktné údaje; 

- podrobnosti o predmete žiadosti, sťažnosti, vybavovania prípadu;

- údaje vytvorené počas vybavovania prípadu, výsledok prípadu, uzavretie prípadu;

- v prípade vytvárania ponúk a rezervácií podrobnosti o ponuke, jednotlivé požiadavky;

- číslo bankového účtu v prípade, že sťažnosť zákazníka bola vybavená v prospech zákazníka;

- údaje týkajúce sa vybavovania odmietnutej alebo zrušenej rezervácie; 

V prípade správy rezervácie: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)


 

V prípade iných žiadostí: oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Zhromažďovanie ponúk, zasielanie záujemcom.

 

Informovanie dotknutej osoby v súvislosti s ponukou alebo rezerváciou, zmenou rezervácie, individuálnymi podmienkami a vernostným programom, riešením jej požiadaviek a otázok, podporou a zasielaním žiadostí o zmenu, iniciovaním rezervácie.

 

Prešetrovanie a riešenie sťažností a žiadostí.

 

Prevádzkovateľ spracováva údaje, ako je opísané v časti "Spracovanie údajov súvisiacich s nákupom", v závislosti od rezervačnej činnosti, s ktorou je spojená služba pre zákazníkov.


 

Nahraný zvukový materiál vytvorený počas telefonickej služby zákazníkom Prevádzkovateľ po 5 rokoch vymaže.


 

14. Hodnotenia poskytnuté dotknutou osobou

Meno (nepovinné)

Obec (nepovinné)

Kategória cestujúceho (nepovinné)


 

Názor, hodnotenie služby, ubytovania, programu, obce prevádzkovateľa (nepovinné)

súhlas dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Zvýšenie dôvery používateľov v ubytovacie zariadenia a zabezpečenie kvality služieb.


 

Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ vymaže recenzie zo všetkých zobrazených rozhraní.


 


 
 

V.          Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa služby zasielania noviniek

Prevádzkovateľ skontroluje správnosť vašich údajov a odhlási vás z odberu noviniek, ak vaša e-mailová adresa nefunguje (novinky sa vrátia), aj keď sa neodhlásite. 

Po odhlásení sa z odberu bude dátum odhlásenia sa z odberu a e-mailová adresa dotknutej osoby uchovávaná samostatne Prevádzkovateľom s cieľom preukázať skutočnosť odhlásenia sa z odberu a porovnať budúce akvizície alebo iné údaje s údajmi o odberateľoch informačných bulletinov zo zdrojov tretích strán a zabrániť zasielaniu informačných bulletinov osobám, ktoré sa predtým odhlásili z odberu. K použitiu údajov na tento účel zvyčajne dochádza 1-2 krát ročne, a to zamestnancom vykonávajúcim túto úlohu, pričom toto použitie podlieha schváleniu generálneho riaditeľa. Po odhlásení sa z odberu už Prevádzkovateľ nebude vaše údaje používať žiadnym iným spôsobom. 

Prevádzkovateľ bude analyzovať aktivitu dotknutých osôb v oblasti zasielania noviniek. Na účely analýzy obsahuje zasielaný newsletter webový maják ("web beacon" alebo "tracking pixel"), čo je obrázok veľkosti 1x1 pixel uložený na webovej stránke. Osobné údaje a webový maják sú spojené s e-mailovou adresou a jedinečným identifikátorom (ID), ktorý je uvedený aj v odkazoch v bulletine. Prevádzkovateľ získava informácie o tom, kedy bol newsletter otvorený a na ktoré odkazy sa kliklo, čo môže odhaliť záujmy dotknutej osoby. Tieto údaje sa používajú na čo najvhodnejšie prispôsobenie informačných bulletinov záujmom dotknutej osoby.


 
 

VI.          Spracúvanie osobných údajov tretích strán

Ak dotknutá osoba poskytuje osobné údaje tretích strán, je povinná zabezpečiť, aby bol získaný potrebný súhlas s poskytnutím údajov alebo aby bol splnený iný právny základ, a oznámiť prevádzkovateľovi akékoľvek zmeny v tejto súvislosti. Dotknuté osoby sa musia zdržať poskytovania osobných údajov tretích strán s výnimkou prípadov, keď je poskytnutie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy s prevádzkovateľom.


 
 

VII.          Spracovanie údajov

Prevádzkovateľ pri prevádzke webovej stránky využíva nižšie uvedených ďalších sprostredkovateľov. V jednotlivých prípadoch možno využiť ďalších sprostredkovateľov, o čom prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby.

·        Vaše údaje budú uložené na serveroch, ktoré poskytuje náš zmluvný partner Zero Time Service Kft. (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/4.) v Európskej únii. 

·        Spoločnosť Emarsys eMarketing Systems GmbH (Rakúsko, 1150-Viedeň, Märzstrasse 1) pôsobí ako sprostredkovateľ na marketingové účely (e-mailové správy, správa súborov cookie).

·        Niektoré údaje (e-mailové správy od zákazníkov, údaje poskytnuté vyplnením formulára) sú uložené Prevádzkovateľom v spoločnosti Google Ireland Limited, (sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin), v systéme Google Drive

·        S cieľom zlepšiť používateľský zážitok vykonáva analýzu správania návštevníkov a prieskum trhu so systémom Hotjar (Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141 Malta, Európa).

·        Systém Maileon pre službu newsletterov poskytuje Maileon Digital Kft. (1113 Budapest, Bocskai Út 77-79.)

·        V prípade platby bankovou kartou môžu byť spoločnosti BIG FISH Payment Services Kft. (1066 Budapešť, Nyugati tér 1-2.) ako sprostredkovateľovi odovzdané tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, krstné meno, , IP adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, posledné štyri číslice čísla bankovej karty. Účel prenosu údajov: uskutočnenie dátovej komunikácie potrebnej pre platobné transakcie medzi obchodníkom a systémom poskytovateľa platobných služieb s cieľom zabezpečiť sledovateľnosť transakcií pre partnerov obchodníka.

·        Účtovník, ktorého služby Prevádzkovateľ vyžíva, spoločnosť Oualitax Bt. (sídlo: 3525 Miskolc, Toldi utca č. 9, 2/8) má prístup k údajom týkajúcim sa účtovníctva. 

·        Audítor, ktorého služby Prevádzkovateľ vyžíva (uvedený v obchodnom registri), má prístup k údajom týkajúcim sa auditu. 

·        Na fakturáciu Prevádzkovateľ používa službu szamlazz.hu spoločnosti KBOSS.hu Kft. (1031 Budapešť, Záhony utca 7/C.).

·        Pre poštové služby: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) 

·        Nahrávky hlasových hovorov, ktoré vznikli počas poskytovania služieb zákazníkom, uchováva náš zmluvný partner VCC Live Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (sídlo: 6725 Szeged, Hópárduc utca 17.,).

 

VIII.          Prenos údajov

·        Na účely plnenia zmlúv sa ubytovaciemu zariadeniu odovzdávajú tieto údaje: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ak partner (sprostredkovateľ) požaduje údaje o adrese pre rezerváciu), podrobnosti o rezervácii, informácie uvedené v komentári, opis prípadu a jeho podrobnosti v prípade zákazníckeho servisu. 

V prípade rezervácie so zárukou kartou Prevádzkovateľ zašle údaje o kreditnej karte poskytnuté dotknutou osobou. Prevádzkovateľ uchováva iba časť čísla kreditnej karty na účely procesu rezervácie, z ktorej nie je možné zrekonštruovať samotné číslo kreditnej karty. Na konci procesu prenosu sa vymažú aj čiastočne uložené údaje. 

Recenzie poskytnuté Dotknutou osobou sa zobrazia na webových stránkach Prevádzkovateľa a jeho dcérskych spoločností so službami sprostredkovania ubytovania v Maďarsku a v zahraničí: (i) https://hotely.cz, (ii) https://sk.revngo.com, (iii) https://revngo.com, (iv) https://de.revngo.com, (v) https://hr.revngo.com, (vi) https://hotelguru.ro,  (vii) https://noclegi.pl

·        S cieľom úspešne spracovať rezervácie ubytovania v Rumunsku Prevádzkovateľ odovzdá údaje svojmu zmluvnému partnerovi Travelminit International SRL (400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, în Liberty Technology Park, corpul D, intrarea D1, biroul 1B, Jud. Cluj, Romania) a údaje sa spracúvajú spoločne.

·        V prípade rezervácií vytvorených do českých a slovenských ubytovacích zariadení, zasiela Správca údajov (za účelom komunikácie s ubytovacím zariadením) všetky údaje partnerovi spoločnosti Previo s.r.o. (Kolbenova 882/5A, Praha 9, 190 00). V prípade rezervácií vytvorených českými a slovenskými zákazníkmi odovzdáva tieto údaje zároveň spoločnosti HOTEL.CZ a.s. (Kolbenova 882/5A, Praha 9, 190 00) a to s cieľom umožniť prácu outsourcovaného zákazníckeho servisu.

 • Prevádzkovateľ spolupracuje s viacerými partnermi na poskytovaní širokej škály ponúk ubytovania v Chorvátsku, takže v záujme úspešného spracovania určitých rezervácií ubytovania v Chorvátsku Prevádzkovateľ odovzdá údaje týmto zmluvným partnerom: NOVASOL A/S CVR (17484575 Virumgårdsvej 27 2830 Virum), Travel agency Adriagate d.o.o. (Split, Vukovarska 156, ID code HR-AB-22-060229413, VAT: HR64887759853), Adriatic.hr d.o.o (Poljička cesta 26,21000 Split, Croatia, VAT number: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491).
 • Prevádzkovateľ okrem vlastných zmluvných poľských a rakúskych partnerov poskytuje časť ponúk ubytovania v Poľsku a Rakúsku od NOVASOL A/S CVR (17484575 Virumgårdsvej 27 2830 Virum) preto pri určitých rezerváciách odovzdáva údaje tomuto zmluvnému partnerovi.


 
 

IX.          Spôsob uchovávania osobných údajov, bezpečnosť spracúvania 

Počítačové systémy Prevádzkovateľa a iné miesta uchovávania údajov sa nachádzajú v jeho sídle a na príslušných serveroch. Prevádzkovateľ vyberie a prevádzkuje IT nástroje používané na spracovanie osobných údajov v priebehu poskytovania služby tak, aby: 

·        spracúvané údaje boli prístupné len oprávneným osobám; 

·        bola zabezpečená ich pravosť a autentickosť; 

·        bolo možné overiť ich integritu; 

·        boli chránené proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na ochranu údajov najmä pred neoprávneným prístupom, ich zmenou, postúpením, zverejnením, vymazaním alebo zničením, náhodným zničením, poškodením alebo stratou a nedostupnosťou v dôsledku zmien v používanej technológiiPrevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť spracúvania údajov technickými, organizačnými a technickými opatreniami, ktoré poskytujú úroveň ochrany primeranú rizikám spojeným so spracúvaním údajov, pričom zohľadňuje súčasný stav techniky. Dotknuté osoby sú zároveň informované o tom, že elektronické správy prenášané cez internet, bez ohľadu na protokol (e-mail, web, ftp atď.), sú zraniteľné voči sieťovým hrozbám, ktoré by mohli viesť k podvodnej činnosti, spochybneniu zmluvy alebo zverejneniu či úprave informácií. Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia na ochranu pred takýmito hrozbami. Údaje spracúvané Prevádzkovateľom sú primárne prístupné našim kompetentným interným zamestnancom a nie sú poskytované tretím stranám, s výnimkou oprávnených záujmov (napr. vymáhanie pohľadávok), zákonných povinností alebo s predchádzajúcim výslovným súhlasom dotknutej osoby. 

Servery Prevádzkovateľa sú umiestnené u jedného z najväčších poskytovateľov internetových a cloudových služieb s certifikátom ISO 27001 (Zero Time Service Kft.), ktorý službu prevádzkuje paralelne v dvoch fyzicky oddelených serverovniach s geograficky redundantnou infraštruktúrou a neustálym technickým a bezpečnostným dohľadom. Servery sú chránené firewallom proti neoprávneným narušiteľom. Dátové centrá sú chránené bezpečnostnou strážou a prístup do nich je možný len po príslušnej identifikácii kartou. Adresy dátových centier sú: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22 a 1138 Budapest, Váci út 188.

Sprostredkovateľ zodpovedný za zasielanie informačného bulletinu (spoločnosť Wanadis Kft.) prijal nasledujúce opatrenia na zabezpečenie poskytovania služby Maileon v súlade s požiadavkami GDPR:

·        Preskúmal a posilnil svoju bezpečnostnú infraštruktúru a postupy, šifrovanie údajov, údaje počas prenosu, neaktívne údaje, zálohovanie, protokoly a bezpečnostné upozornenia. 

·        Zaviedol nový proces analýzy rizík a vyhľadávania údajov. 

·        Ak sa používateľ odhlási z odberu alebo požiada o vymazanie svojich údajov, anonymizuje a následne vymaže všetky údaje okrem už spomínaného súboru údajov potrebných na preukázanie odhlásenia.

·        Zaručuje, že služby poskytované v nemeckých dátových centrách spĺňajú kritériá GDPR a sú certifikované podľa normy ISO 27001. 

·        Služby poskytované vlastníkom softvéru Maileon (Xqueue GmbH) sú v maximálnej možnej miere v súlade so špecifikáciami a normami opísanými v certifikácii ISO 27001. Pracovný postup konvergencie a dodržiavania noriem je založený na rámci ITIL.


 
 

X.          Súbory cookie

Dotknutá osoba berie na vedomie, že pri používaní webovej stránky dáva svoj výslovný súhlas s používaním súborov cookie (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Ak to prehliadač používaný dotknutou osobou umožňuje, webová stránka môže automaticky ukladať informácie o počítači alebo inom zariadení, ktoré dotknutá osoba používa na prehliadanie, a umiestňovať naň tzv. súbory cookie. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe možnosť neskôr skontrolovať rozsah súborov cookie, ktoré má povolené, a upraviť povolené súbory cookie. Táto časť vysvetľuje, čo sú to súbory cookie a ako ich Prevádzkovateľ používa.

Dotknutá osoba môže tiež zakázať používanie súborov cookie na svojom počítači alebo na iných zariadeniach na prehliadanie alebo v nastaveniach prehliadača používaného na prístup k webovej stránke (zvyčajne v časti Nástroje/Nastavenia/Súkromie/Súbory cookie). Odmietnutím súborov cookie nebude môcť dotknutá osoba využívať všetky funkcie a služby webovej stránky, v dôsledku čoho Prevádzkovateľ nemôže zaručiť úplné, plynulé a neprerušované používanie webovej stránky. Dotknutá osoba  môže nájsť viac informácií o súboroch cookie na webovej stránke Európskeho združenia pre interaktívnu digitálnu reklamu Európskeho združenia pre interaktívnu digitálnu reklamu.

Súbory cookie sú balíky údajov, ktoré sa počas návštevy webovej stránky umiestnia do počítača dotknutej osoby alebo jej iného zariadenia na prehliadanie. Súbory cookie majú rôzne funkcie a môžu sa používať z rôznych dôvodov, napríklad:

·        nevyhnutné súbory cookie: ich použitie je nevyhnutné na funkčnosť a prevádzku webovej stránky. Bez nich by webová stránka alebo jej časti nefungovali alebo by sa nezobrazovali správne. Prevádzkovateľ webovej stránky používa potrebné súbory cookie v súlade s nariadením 2002/58/ES;

·        funkčné súbory cookie: tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie používateľského zážitku, napr. na zapamätanie si zariadenia na prehliadanie, jazyka alebo osobných preferencií;

·        štatistické súbory cookie: tieto súbory cookie sú anonymné; pomáhajú nám pochopiť, ako návštevník interaguje s webovou stránkou;

·        marketingové súbory cookie: tieto súbory cookie zhromažďujú presné údaje o návykoch návštevníka pri prehliadaní, ktoré sa používajú na zobrazovanie reklamného obsahu. Tieto súbory cookie umiestňujú na webovú stránku externí poskytovatelia služieb.

Webová stránka používa súbory cookie služby Google Analytics. Tieto súbory cookie nastavuje externý poskytovateľ služieb a 

·        sú pod kontrolou externého poskytovateľa služieb a nie Prevádzkovateľa;

·        sú k dispozícii na všetkých webových stránkach, ktoré používajú túto službu;

·        môžu sledovať pohyb návštevníka z jednej stránky na druhú;

·        umožňujú Prevádzkovateľovi zobrazovať presnejší reklamný obsah.

Podrobné informácie o správe údajov týkajúcich sa súborov cookie služby Google Analytics sú k dispozícii na týchto webových stránkach:

·        Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google;

·        Príručka pre vývojárov služby Google Analytics.


 
 

XI.          Iné spracovanie údajov

Informujeme dotknuté osoby, že súd, prokurátor, vyšetrovací orgán, orgán činný v trestnom konaní, správny orgán, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (ďalej len "NAIH") alebo iné orgány oprávnené na základe zákona môžu požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácií, údajov, dát alebo dokumentov, ktorý požadované údaje poskytne dožadujúcemu orgánu v zákonnom rámci. Prevádzkovateľ poskytne orgánom, ak orgán presne určil účel a rozsah údajov, len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na účel žiadosti a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účel žiadosti.


 
 

XII.          Práva dotknutej osoby

Ak máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania údajov prevádzkovateľom alebo tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, obráťte sa na úradníka pre ochranu osobných údajov prevádzkovateľa, Dr. Balázsa Surinyu, na adrese privacy@szallas.hu.

 

1. Právo na informácie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré sa jej týkajú a ktoré spracúva prevádzkovateľ, a o informácie súvisiace s ich spracúvaním.

Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby poskytne informácie o údajoch, ktoré sa jej týkajú a ktoré spracúva prevádzkovateľ, o údajoch spracúvaných prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorého určil prevádzkovateľ, o zdroji údajov, účele, právnom základe a trvaní spracúvania, o názve a adrese sprostredkovateľa a o činnostiach sprostredkovateľa súvisiacich so spracúvaním, o okolnostiach a dôsledkoch akéhokoľvek incidentu v oblasti ochrany údajov a o opatreniach prijatých na jeho nápravu, ako aj o právnom základe a príjemcovi akéhokoľvek prenosu údajov. 

Právo byť informovaný možno uplatniť písomne. Totožnosť dotknutej osoby overuje prevádzkovateľ vo všetkých prípadoch.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na požiadanie kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami sa informácie poskytnú v elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu jej opakujúcej sa povahy, prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na poskytnutie požadovaných informácií alebo na vykonanie požadovaného opatrenia, alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak dotknutá osoba po poskytnutí informácií nesúhlasí so spracovaním alebo presnosťou spracúvaných údajov, môže požiadať o opravu, doplnenie, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, môže v osobitných prípadoch namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov alebo môže uplatniť právo na odvolanie, ako je uvedené v bode 6.


 

2. Právo na opravu a doplnenie

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré spracúvame, a o doplnenie neúplných údajov. 


 

3. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti a bez zbytočného odkladu požiadať prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to z niektorého z týchto dôvodov:

·        osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované prevádzkovateľom;

·        dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonávalo, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie; 

·        dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie a neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie; 

·        dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak to súvisí s priamym marketingom; 

·        Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne; 

·        osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti priamo deťom. 

Dotknutá osoba nemôže uplatniť svoje právo na vymazanie alebo zablokovanie, ak je spracúvanie nevyhnutné:

·        pre výkon práva na slobodu prejavu a informácií; 

·        z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; 

·        na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by uplatnenie práva na výmaz znemožnilo alebo vážne narušilo takéto spracovanie, alebo 

·        - na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


 

4. Právo na obmedzenie spracovania

Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

·        dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje počas obdobia potrebného na overenie presnosti osobných údajov; 

·        spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania; 

·        prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

·        dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu: v tomto prípade sa obmedzenie uplatňuje na obdobie, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je spracúvanie obmedzené, osobné údaje okrem uchovávania sa môžu spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Prevádzkovateľ vopred informuje dotknutú osobu o zrušení obmedzenia spracúvania. 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, ktoré vykonal, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.


 

5. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi .

Právo na prenosnosť údajov možno uplatniť len v prípade údajov, ktorých spracovanie je založené na súhlase dotknutej osoby.


 

6. Právo vzniesť námietku

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je potrebné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa

V prípade námietky Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje s výnimkou závažných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na takéto účely vrátane profilovania, ak súvisí s priamym marketingom.


 

7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak spracovanie

·        je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;

·        je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

·        je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


 

8. Právo na odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Procesné pravidlá 

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informuje dotknutú osobu o opatreniach prijatých v reakcii na žiadosť zaslanú prevádzkovateľovi na účely uplatnenia priznaných práv. V prípade potreby, s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí, sa táto lehota môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o predĺžení lehoty do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a uvedie dôvody omeškania. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob. Ak prevádzkovateľ nekoná na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť svoje právo na súdny prostriedok nápravy.


 
 

XIII.          Opravné prostriedky 

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo problémy týkajúce sa našej spoločnosti, spracovania údajov alebo používania našich služieb, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov na našej webovej stránke. Neváhajte nás kontaktovať so svojou sťažnosťou. Vaša sťažnosť bude prešetrená a vy budete informovaný. Naše kontaktné údaje nájdete v ponuke Kontakt

Sťažnosť môžete podať aj na súd.  

Sťažnosť môžete podať aj Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefón: 06 (1) 391 1400

Fax: 06 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webová stránka: http://www.naih.hu


Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Telefón: +421 2 32 31 32 14

Fax: +421 2 32 31 32 34

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/


  

XIV.          Porušenie ochrany osobných údajov 

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom. Prevádzkovateľ vedie záznamy na účely monitorovania opatrení prijatých v súvislosti s porušením ochrany osobných údajov, informovania dozorného orgánu a informovania dotknutej osoby, ktoré obsahujú rozsah osobných údajov dotknutých porušením, okruh a počet dotknutých osôb, dátum porušenia, okolnosti, účinky a opatrenia prijaté na nápravu porušenia. Ak sa prevádzkovateľ domnieva, že incident predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 72 hodín, informuje dotknutú osobu a dozorný orgán o porušení ochrany osobných údajov.

 

XV.          Súhlas so spracovaním údajov 

Vyhlásenie dotknutej osoby, s ktorým súhlasí, zaškrtnutím políčka. V rámci spracovania údajov na základe súhlasu ako dotknutá osoba dobrovoľne, výslovne a na základe riadnych informácií súhlasím so zaznamenávaním, uchovávaním a prenosom mojich údajov poskytnutých na webovej stránke, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. Tento súhlas je platný až do odvolania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. V prípade odvolania môjho súhlasu a ak požiadam Prevádzkovateľa o vymazanie mojich údajov, môže to mať za následok ukončenie môjho používateľského statusu. Beriem na vedomie tento právny dôsledok a vyhlasujem, že proti nemu nebudem namietať. Týmto vyhlasujem, že som plne zodpovedný/á za pravosť údajov, ktoré som zaznamenal(a). Zaškrtnutím políčka potvrdzujem, že som si toto vyhlásenie prečítal(a) a porozumel(a) mu.  

Výslovným zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím s tým, že poskytnuté údaje môže organizácia použiť na účely poskytovania personalizovaných informácií a na propagáciu ponúk webovej stránky prostredníctvom pošty alebo osobného kontaktu.

 

XVI.          Ostatné ustanovenia

Akékoľvek spracovanie údajov, ktoré nie je uvedené v tomto informačnom oznámení, bude vykonané v čase zhromažďovania údajov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov tak, že ich sprístupní dotknutej osobe prostredníctvom webovej stránky. Ak dotknutá osoba po zmene a doplnení nepožiada o vymazanie svojich osobných údajov alebo neodvolá svoj predtým udelený súhlas, dotknutá osoba po nadobudnutí účinnosti zmeny a doplnenia z vlastnej vôle akceptuje zmenené a doplnené oznámenie o ochrane osobných údajov.

Oznámenie je k dispozícii na adresehttps://sk.revngo.com/ochrana-udajov